Indikasjoner

Tidlig brystkreft
Verzenios, i kombinasjon med endokrin behandling, er indisert til adjuvant behandling av voksne pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ, lymfeknutepositiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall (se pkt. 5.1 i SPC).

Hos pre- eller perimenopausale kvinner, bør endokrin behandling med aromatasehemmer kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Avansert eller metastatisk brystkreft
Verzenios er indisert til behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer eller fulvestrant som innledende endokrinbasert behandling, eller hos kvinner somtidligere har fått endokrin behandling.

Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist.
1


Utvalgt sikkerhetsinformasjon

De vanligst forekommende bivirkningene er diaré, infeksjoner, nøytropeni, leukopeni, anemi, fatigue, kvalme, oppkast, alopesi og nedsatt appetitt. 2

Median tid til første forekomst av diaré var omtrent 6 til 8 dager. Diaré kan være forbundet med dehydrering. Pasienter bør starte behandling med midler mot diaré ved første tegn på løs avføring, øke væskeinntaket og informere helsepersonell. Nøytropeni er rapportert hos pasienter som fikk abemaciklib og pasienter må bes om å rapportere ethvert tilfelle av feber til helsepersonell. Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt ble rapportert hos pasienter som fikk abemaciklib. Pasienter skal følges opp for lungesymptomer som kan indikere ILD/pneumonitt, og gis hensiktsmessig medisinsk behandling. 3

Fertile kvinner bør bruke svært effektive prevensjonsmetoder (f.eks. dobbel-barriereprevensjon) under behandlingen og i minst 3 uker etter avsluttet behandling. 4


Virkningsmekanisme

Verzenios (abemaciklib) er en potent og selektiv hemmer av syklinavhengig kinase 4 og 6 (CDK4 og CDK6), og mest aktiv mot syklin D1/CDK4 i enzymatiske undersøkelser. Abemaciklib hindrer fosforylering av retinoblastomprotein (Rb), noe som blokkerer cellesyklusprogresjon fra G1- til S-fasen av celledelingen og fører til undertrykking av tumorvekst. I østrogenreseptor-positive brystkreftcellelinjer hindret vedvarende målhemming med abemaciklib "rebound" av Rb-fosforylering, noe som førte til stopp i celledelingen og apoptose. In vitro er Rb-negative og Rb-fattige kreftcellelinjer generelt mindre sensitive overfor abemaciklib. I xenograftmodeller for brystkreft førte abemaciklib, dosert daglig uten avbrudd i klinisk relevante konsentrasjoner, alene eller i kombinasjon med antiøstrogener, til reduksjon av tumorstørrelse. 5

For mer informasjon og bestilling av materiell

vertical-image-card-lifemoments-healthcare-0519-offset-617389.png

Få digital oppfølging

Klikk her

Referanser:

  1. Verzenios SPC 01.04.2022, seksjon 4.1

  2. Verzenios SPC 01.04.2022, seksjon 4.8

  3. Verzenios SPC 01.04.2022, seksjon 4.4

  4. Verzenios SPC 01.04.2022, seksjon 4.6

  5. Verzenios SPC 01.04.2022, seksjon 5.1

PP-AL-NO-0092 06.2022