Indikasjoner

Verzenios er indisert til behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer eller fulvestrant som innledende endokrinbasert behandling, eller hos kvinner som har fått tidligere endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør endokrin behandling kombineres med en luteiniserende hormon-frigjørende hormon (LHRH)-agonist. 1


Utvalgt sikkerhetsinformasjon

De vanligst forekommende bivirkningene er diaré, infeksjoner, nøytropeni, anemi, fatigue, kvalme, oppkast og nedsatt appetitt. 2
Median tid til første forekomst av diaré var omtrent 6 til 8 dager, diaré kan være forbundet med dehydrering. Pasienter bør starte behandling med midler mot diaré ved første tegn på løs avføring, øke væskeinntaket og informere helsepersonell. Nøytropeni er rapportert hos pasienter som fikk abemaciklib og pasienter må bes om å rapportere ethvert tilfelle av feber til helsepersonell.
Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt ble rapportert hos pasienter som fikk abemaciklib. Pasienter skal følges opp for lungesymptomer som kan indikere ILD/pneumonitt, og gis hensiktsmessig medisinsk behandling.
3 Fertile kvinner bør bruke svært effektive prevensjonsmetoder (f.eks. dobbel-barriereprevensjon) under behandlingen og i minst 3 uker etter avsluttet behandling. 4


Virkningsmekanisme

Verzenios (abemaciklib) er en potent og selektiv hemmer av syklinavhengig kinase 4 og 6 (CDK4 og CDK6), og mest aktiv mot syklin D1/CDK4 i enzymatiske undersøkelser. Abemaciklib hindrer fosforylering av retinoblastomprotein (Rb), noe som blokkerer cellesyklusprogresjon fra G1- til S-fasen av celledelingen og fører til undertrykking av tumorvekst. I østrogenreseptor-positive brystkreftcellelinjer hindret vedvarende målhemming med abemaciklib "rebound" av Rb-fosforylering, noe som førte til stopp i celledelingen og apoptose. In vitro er Rb-negative og Rb-fattige kreftcellelinjer generelt mindre sensitive overfor abemaciklib. I xenograftmodeller for brystkreft førte abemaciklib, dosert daglig uten avbrudd i klinisk relevante konsentrasjoner, alene eller i kombinasjon med antiøstrogener, til reduksjon av tumorstørrelse. 5

Lær mer om Verzenios' virkningsmekanisme

For mer informasjon og bestilling av materiell

Verzenios Dosing Guide Thumbnail.PNG

Verzenios® digital doseringsveiledning

Praktisk informasjon som hjelper deg med å håndtere pasienterne dine på Verzenios.

Last ned doseringsveiledningen her

Lær mer om Verzenios

vertical-image-card-lifemoments-healthcare-0519-offset-559324.png

Kommende webinarer

Klikk her

2x-hero-group-of-people-working-together-in-front-of-window-19017-0201 smaller.jpg

Fag- og informasjonsvideoer

Klikk her

vertical-image-card-lifemoments-healthcare-0519-offset-617389.png

Få digital oppfølging

Klikk her

Referanser:

  1. Verzenios SPC 19.07.2021, section 4.1

  2. Verzenios SPC 19.07.2021, section 4.8

  3. Verzenios SPC 19.07.2021, section 4.2

  4. Verzenios SPC 19.07.2021, section 4.6

  5. Verzenios SPC 19.07.2021, seksjon 5.1

PP-AL-NO-0076 11.2021